Google
 

Friday, May 4, 2007

63. Dương Thụ


ms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/HongNhung_TopTen/wma32/Bai_Hat_Ru_Cho_Anh___Hong_Nhung___Duong_Thu___Hang_Phim_Tre___07.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MyLinh_VanHatLoiTinhYeu/wma/02_MyLinh_BaiHatRuChoAnh_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacThieuNhi/HongNhung_ChauVeOngMatTroi/demo/01_HongNhung_BaiHatRuMuaXuan_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TamCaConGai_TrangRamOi/wma/06_TamCaConGai_BayVaoNgayXanh_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_MayTrangBayVe/wma/09_ThanhLam_BayVaoNgayXanh_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CuaSoMuaDong/demo/04_HongNhung_BienNgayMua_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/HongNhung_NoiNhoMayXua/wma/05_HongNhung_BongToiLyCaPhe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/XuanPhu_EmDaXaToi/wma/03_XuanPhu_BongToiLyCaPhe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_MayTrangBayVe/wma/01_ThanhLam_CamTayMuaHe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/11_DamVinhHung_ChoEmMotNgay_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_GiotLam_CD1/demo/Cho_Em_Mot_Ngay___Thanh_Lam___Duong_Thu___Viet_Tan___04.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CuaSoMuaDong/demo/01_TranThuHa_CuaSoMuaDong_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_MayTrangBayVe/wma/11_ThanhLam_DanhThucTamXuan_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TimBoCatTrang/demo/07_TamCaConGai_DuaMuaTroLai_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_MayTrangBayVe/wma/08_ThanhLam_GoiAnh_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TranThuHa_EmVeTinhKhoi/wma/06_TranThuHa_HoaMiHotTrongMua_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MaiConKyNiem/demo/Hoi_Tho_Mua_Xuan___To_Uyen_Hai_Yen_Minh_Nguyet___Duong_Thu___Thang_Long___01.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MyLinh_MuaThuKhongTroLai/demo/08_MyLinh_HoiThoMuaXuan_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/EmDaThayMuaXuanChua/wma32/Hoi_Tho_Mua_Xuan___Thanh_Lam___Duong_Thu___Lac_Vu___04.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/HuongLan_KhoangXa/wma/02_HuongLan_ImLang_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/LuuVietHung_Unreleased/wma/02_LuuVietHung_LangNgheMuaXuanVe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TocNgan/demo/Lang_Nghe_Mua_Xuan_Ve___My_Linh___Duong_Thu___Viet_Tan___05.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TranThuHa_BaiTinhChoGiaiNhan/wma/04_TranThuHa_LangNgheMuaXuanVe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThuoBanDau/wma/03_XuanPhuHienThuc_LangNgheMuaXuanVe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_GiotLam_CD1/demo/Loi_Toi_Ru___Thanh_Lam___Duong_Thu___Viet_Tan___07.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacThieuNhi/HongNhung_ChauVeOngMatTroi/demo/04_HongNhung_MatTroiDiuEm_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_GiotLam_CD1/demo/May_Trang_Bay_Ve___Thanh_Lam___Duong_Thu___Viet_Tan___08.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/HoaTau/TinhKhucHaNoi2/demo/Mong_Ve_Ha_Noi___Hoa_Tau___Duong_Thu___Thang_Long___03.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/HongNhung_DoanKhucThuHaNoi/wma/06_HongNhung_MongVeHaNoi_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/HaNoiMienNho/demo/Mong_Ve_Ha_Noi___Mai_Hoa___Duong_Thu___Thang_Long___02.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MyLinh_MuaThuKhongTroLai/demo/05_MyLinh_MongVeHaNoi_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/NhacDo/wma/NgocTan_MongVeHaNoi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/NgocTan_ChayDiSongOi/demo/03_NgocTan_MongVeHaNoi_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MauCuaLangQuen/demo/01_MyLinh_NgayMuaHayDenVoiAnh_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MauCuaLangQuen/demo/10_LanPhuong_NgheMua_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MyLinh_TocNgan/demo/Nghe_Mua___My_Linh___Duong_Thu___Viet_Tan___06.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacThieuNhi/HongNhung_ChauVeOngMatTroi/demo/08_HongNhung_NgheTiengChimHot_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/BaiCaThanChimLac/wma32/Ru_Con_Giua_Rung_Dai_Ngan___Hong_Nhung___Duong_Thu___Dong_Hai___01.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TamCaConGai_TrangRamOi/wma/02_TamCaConGai_ThangTuVe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/HoaTau/TranManhTuan_VeQue/wma/09_TranManhTuan_ThangTuVe_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MaiConKyNiem/demo/Tieng_Song___To_Uyen___Duong_Thu___Thang_Long___13.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MyLe_MyNhanNgu/wma/10_MyLe_TiengSong_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TimBoCatTrang/demo/04_HongNhung_TimBoCatTrang_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/HongNhung_TopTen/wma32/Van_Hat_Loi_Tinh_Yeu___Hong_Nhung___Duong_Thu___Hang_Phim_Tre___01.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/MauCuaLangQuen/demo/06_MyLinh_VanHatLoiTinhYeu_DuongThu.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/06_5DongKe_VanHatLoiTinhYeu_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ThanhLam_NoiMuaThuBatDau/wma/06_ThanhLam_VanHatLoiTinhYeu_DuongThu.wma

No comments: