Google
 

Friday, May 4, 2007

04. Đàm Vĩnh Hưng


ms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/12_DamVinhHung_AiDuaEmVe_NguyenAnh9.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Anh_Don_Em_Ve___Dam_Vinh_Hung___Duy_Manh___Lac_Hong___13.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/06_DamVinhHung_AnhVanBiet_NhacHoa.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/07_DamVinhHung_AnhVanChoEm_ThaiHung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/05_DamVinhHung_BacTinh_HuynhNhatTan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/wma/11_DamVinhHung_BaiThanhCaBuon_NguyenVu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/wma/08_DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai_TuanThang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/VoDongDien_NhungCanhDieuQueHuong/wma32/Bat_Chot_Ta_Nhin_Nhau___Dam_Vinh_Hung___Vo_Dong_Dien___Rang_Dong___07.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/03_DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi_LVDamVinhHung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/demo/08_DamVinhHung_ChenDang_TruongLeSon.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_MatLeChoNguoi/wma/03_DamVinhHung_ChiaTayTinhDau_NguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/11_DamVinhHung_ChoEmMotNgay_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ChoEmNgayNangXanh/wma32/Cho_Em_Ngay_Nang_Xanh___Dam_Vinh_Hung___Quoc_Dung_Quoc_Bao___Lac_Vu___03.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/05_DamVinhHung_ChutNangChoMuaDong_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/13_DamVinhHung_ChuyenThanhCoLoa_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/06_DamVinhHung_CoDonMinhAnh_Remix_TuanThang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/02_DamVinhHung_CoDonMinhAnh_TuanThang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/07_DamVinhHung_CoLeNao_TranThangPhanNgocThuongDoan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Co_Ua___Dam_Vinh_Hung___Lam_Phuong___Lac_Hong___10.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/PhamDangKhuong_NhuConGioVoTinh/wma/12_DamVinhHung_ConDuongDenTruong_PhamDangKhuong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/04_DamVinhHung_DaKhucMua_HongQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/09_DamVinhHung_DaTrang_TuHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/05_DamVinhHung_DanhMat_HoangHiep_ThanhNguyen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/10_Dam Vinh Hung _DemThayTaLaThacDo.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/04_DamVinhHung_DiuDangSacXuan_NguyenNam.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/HatRuMuaXuan3/wma32/Doi_Mat_Mua_Xuan___Dam_Vinh_Hung___Tran_Huan___Rang_Dong___13.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/02_DamVinhHung_DungThuongToi_ThaiThinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/03_DamVinhHungHongNgoc_DuongXaUotMua_DucHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/04_Dam Vinh Hung _EmDiBoMacConDuong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/demo/13_DamVinhHung_FelizNavidad.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TranHuuBich_DaYeu/wma32/Giac_Mong_Mua_Xuan___Dam_Vinh_Hung___Tran_Huu_Bich___Dong_Hai___01.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Giai_Thoat___Dam_Vinh_Hung___Truong_Le_Son___Lac_Hong___09.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/11_DamVinhHung_GiayPhutChiaXa_DuyManh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/01_DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Giot_Nuoc_Mat_Vo_Vong___Dam_Vinh_Hung___Duy_Manh___Lac_Hong___12.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/11_DamVinhHung_GocPhoReuXanh_NhatTrung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/12_DamVinhHung_GocPhoReuXanh_Remix_NhatTrung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/05_Dam Vinh Hung _GoiTenBonMua.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/demo/01_DamVinhHung_HaNoiCafeOi_DinhVanNguyenDinh.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/06_Dam Vinh Hung _HaTrang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/06_DamVinhHung_HanhPhucMongManh_NguyenNhatHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/wma/12_DamVinhHung_ThuMinh_HayCoQuenDi_NguyenQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/demo/09_DamVinhHung_HayDenDayDemNay_LVDamVinhHung.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/11_DamVinhHungTuanHung_HayNhinLaiMinhDi_DuyManh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/NguyenNhatHuy_VanNoCuocDoi/wma/01_DamVinhHung_HaySongThatLong_NguyenNhatHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Hoa_Co_Vang_Noi_Ay___Dam_Vinh_Hung___Viet_Anh___Lac_Hong___08.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/08_DamVinhHung_HuyenThoaiNangToThi_PhamTinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/demo/01_DamVinhHung_KeDiTimMong_HuuXuan_ToNhuocChau.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/05_DamVinhHung_KhiTinhBayXa_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Khoc_Cho_Nguoi_Di___Dam_Vinh_Hung___Duy_Manh___Lac_Hong___04.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DanceMusic01/wma/06_DamVinhHung_KhongPhaiEm_Remix_ThaiThinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/12_DamVinhHung_KhongPhaiEm_ThaiThinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/04_DamVinhHung_LacMatMuaXuan_LVLuLien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/MuaXuanAnhVaEm/wma32/Lao_Xao_Mua_Xuan___Dam_Vinh_Hung___Tien_Luan___Hang_Phim_Tre___02.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/demo/10_DamVinhHung_LeDa_TranTrinhHaHuyenChi.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/01_DamVinhHung_LoiCha_PhamCongBach.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/wma/05_DamVinhHung_LoiNhoVaoDoi_PhamMinhTuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/10_DamVinhHung_MaiConYeu_LeQuocDung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_999TrieuDoaHoaHong/wma/05_DamVinhHung_MoVeEm_NhacPhap.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/07_Dam Vinh Hung _MotCoiDiVe.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/02_DamVinhHung_MotDemEmDem_TuongVan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/03_DamVinhHung_MotPhutDamMe_LuuHoangLe.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/demo/02_DamVinhHung_MuaThuLaBay_LVLeThanh.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/04_DamVinhHung_MyBabyYou_MarcAnthony.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/08_Dam Vinh Hung _NangThuyTinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/02_DamVinhHung_NeuCoYeuToi_NguyenDucDuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/07_DamVinhHung_NganNamVanDoi_Theo Karaoke Maseco.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/10_DamVinhHung_NgayEmDi_NhatTrung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Ngay_Xa_Em___Dam_Vinh_Hung___Duy_Manh___Lac_Hong___02.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/09_DamVinhHung_NghiVeCha_NguyenNhatHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/04_DamVinhHung_NgoiNgheYeuThuongTroiXa_DoDinhPhuc.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/HatRuMuaXuan/wma32/Nguoi_Tinh_Oi_Mo_Gi___Dam_Vinh_Hung_My_Tam___Nguyen_Tuong_Van___Rang_Dong___06.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/11_DamVinhHung_NguoiTinhTramNam_DucHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/03_DamVinhHungHongNgoc_NhuDaDauYeu_DucHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/04_DamVinhHung_NoiDauNgotNgao_QuocDung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/demo/03_DamVinhHung_NoiDauVoThuong_ThaiHung.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/02_DamVinhHung_NoiNho_PhuQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Noi_Nho_Se_Qua___Dam_Vinh_Hung___Nguyen_Hong_Thuan___Lac_Hong___07.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/07_DamVinhHung_NoiNhoTinhToi_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/QuocVuong_ChotNgheBuocEmVe/wma/12_DamVinhHung_NuHoaThanTien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/VaConTimDaVuiTroLai/wma32/Nu_Hon_Xa_Voi___Dam_Vinh_Hung___Nhac_Y_LV_Dam_Vinh_Hung___Lac_Vu___06.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/01_DamVinhHung_NuoiTiec_LVQuocTuanCamVan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/09_Dam Vinh Hung _PhoiPha.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TuyenTap_HoaHocTro/08_CamLy_DamVinhHung_PhuongBuon_ThanhSon.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/09_DamVinhHung_RoiAnhSeQuen_LVDamVinhHungNguyenLoc.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/09_DamVinhHung_SaoDoiNgoi_BaoTruong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/01_DamVinhHung_SayTinh_LVQuocTuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/08_DamVinhHung_SeYeu_DamVinhHung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/08_DamVinhHung_SoPhan_LVDamVinhHung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/09_DamVinhHung_TaMaiBenNhau_PhuongUyen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/13_DamVinhHung_TanTro_LVMaseko.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Thanh_Pho_Mua_Bay___Dam_Vinh_Hung___Bang_Giang___Lac_Hong___03.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/09_DamVinhHung_ThoiGianChuaVuiLap_TuongVan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/NguyenNhatHuy_VanNoCuocDoi/wma/05_DamVinhHung_ThuThaMotLan_NguyenNhatHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Tieng_Gio_Xon_Xao___Dam_Vinh_Hung___Tuong_Van___Lac_Hong___14.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/wma/04_DamVinhHung_TinhCoNhuKhong_TranThienThanh.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTruTinh/NguyenNgocThach/wmv/09_TinhDoiNgheSi_DamVinhHung.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/wma/10_DamVinhHung_TinhDoiNgheSi_NguyenNgocThach.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/wma/08_DamVinhHung_TinhEmXuQuang_TranNgoc.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Tinh_Lo___Dam_Vinh_Hung___Thanh_Binh___Lac_Hong___06.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/02_DamVinhHung_TinhNay_VuQuocViet.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DamVinhHung_PhoiPha/wma/01_Dam Vinh Hung _TinhNho.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/03_DamVinhHung_TinhOiXinNguYen_LVDamVinhHung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen/wma/07_DamVinhHung_TinhTho_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BaoGioNguoiTroLai/demo/06_DamVinhHung_TinhTiecNuoi_LVHoaiNam.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Tinh_Tuyet_Vong___Dam_Vinh_Hung___Thai_Thinh___Lac_Hong___05.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DuyManh_TheHits/wma/09_DamVinhHung_TinhYeuConDau_DuyManh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiaiThoat/wma32/Tinh_Yeu_Khong_Co_Loi___Dam_Vinh_Hung___Minh_Nhien___Lac_Hong___01.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/05_DamVinhHung_TinhYeuKhongLoi_ThuanYen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/06_DamVinhHung_TraiTimConDau_DuyManh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_TraiTimTinhSi/wma/06_DamVinhHung_TraiTimTinhSi_VuQuocViet.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/NguyenNhatHuy_VanNoCuocDoi/wma/03_DamVinhHung_TrenNhungNiemDau.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_MrDam/demo/10_DamVinhHung_TrongAnhSauDaLenNgoi_ThaiHung.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/NguyenNhatHuy_VanNoCuocDoi/wma/07_DamVinhHung_UocMoXaTamTay.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DuyManh_TheHits/wma/10_DamVinhHung_VeDiThoiHoiEm_DuyManh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_GiotNuocMatChoDoi/wma/14_DamVinhHung_VungTroiBinhYen_Remix_HuuTam.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_HatLoiTinhYeu/wma/11_DamVinhHungHongNgoc_VungTroiBinhYen_HuuTam.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi/wma/06_DamVinhHung_XinDiuNhauDenTinhYeu_DoKimBang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DamVinhHung_Hung/wma/05_DamVinhHung_XinLoiTinhYeu_MinhNhien.wma

No comments: