Google
 

Friday, May 4, 2007

03. Đan Trường


ms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/01_DanTruong_AnhPhaiLamSao_NhatTrung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/05_DanTruong_AnhVanYeuEm_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Bai_Ca_Mi_Ya_Hee___Dan_Truong___Nhac_Rumania___Hoang_Tuan___01.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/MuaXuanAnhVaEm/wma32/Bai_Ca_Mua_Xuan___Dan_Truong___Pham_Hoan_Long___Hang_Phim_Tre___10.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/10_DanTruong_BaiHatCuoi_LuongBangQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/09_DanTruong_BanHungCaChimLac_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/09_DanTruong_BatChot_NguyenNgocThien.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/05_BenAyBenNay.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/09_DanTruong_BongBien_LeQuocDung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/04_DanTruong_BongDangThienThan_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/12_DanTruong_BongHongCaiAo.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/04_DanTruong_BuocChanLeLoi_NguyenHa_QuangHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BuocChanTinhXa/wma/10_DanTruong_BuocChanTinhXa_DoanXuanMy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol5/wma/06_DanTruong_BuonNhuDaThoiGian_LVLeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/05_HuongLan_DanTruong_ChimSaoTuongTu_TruongQuangTuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/05_DanTruongCamLy_ChimTrangMoCoi_MinhVyHongXuongLong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/07_DanTruong_ChoTinhMaiXa_MinhKhang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/02_DanTruong_ChoTrenThangNam_NhacHoa.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/03_DanTruong_ChonDauYeuThuong_PhuongUyen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/05_DanTruong_ChuaVoiCauHo_TranVuAnhBinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/04_DanTruong_ConDieuCuaMe_TienLuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/07_DanTruong_ConLaiMotMinh_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/03_DanTruong_ConMaiTimNhau_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DongMauLacHong/wma/06_DanTruong_ConMuaChieuNhoEm_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Con_Song_Yeu_Thuong___Dan_Truong___Hoai_An___Hoang_Tuan___02.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/09_DanTruongMyTam_CungDanTinhYeu_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/02_DanTruong_CuocTinhCayDang_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol5/wma/09_DanTruong_CuocTinhTrongConMua_LVTranVu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/08_DanTruong_CuocTinhTrongMo_NhatTrung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TranHuuBich_DaYeu/wma32/Da_Yeu___Dan_Truong___Tran_Huu_Bich___Dong_Hai___03.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/08_DangKhoQua.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/EmDaThayMuaXuanChua/wma32/Dang_Xuan___Dan_Truong___Phuc_Tien___Lac_Vu___09.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/09_DanTruong_DatNuoc.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/09_DanTruong_DauChanMuaThu_MinhKhang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/10_DanTruong_CamLy_DauXotLyConCua_MinhVy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TinhKhongDoiThay/wma/09_DanTruong_CamLy_DemCoDon_NguyenNhatHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/03_DanTruong_DemHoangVu_LuongBangVinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/05_DanTruong_DemThanhPhoDaySao.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/06_DanTruong_DemTinhYeu_LVLeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/06_DanTruong_DenMotLucNaoDo_LuongBangQuang.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/01_DiVeNoiXa-GuiNguoiToiYeu.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_MostWanted1/wma/04_DanTruong_DiVeNoiXa_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/03_DanTruong_DiepKhucTuoiTho_LuongBangQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/03_DanTruong_DoiChoPhoXua_LVLeTu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/10_DanTruong_DoiHon_NguyenNhatHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/08_DanTruong_DoiMat.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/02_DanTruong_DoiNguoiCaSi_PhuongUyen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/07_DanTruong_DonCoi_QuocAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Dong_Doi___Dan_Truong___Dinh_Van___Hoang_Tuan___06.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/07_DanTruong_DongDoiTroiMai_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DongMauLacHong/wma/01_DanTruong_DongMauLacHong_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_MostWanted1/wma/06_DanTruong_DongSongBang_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/06_DanTruong_DongSongXua_NhacHoa.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/13_DanTruong_DungGiauDiTramHuong_QuocBao.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BoBenLa/wma/02_DanTruong_EmailTinhYeu_TranMinhPhi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/07_DanTruong_EmONongTruongEmRaBienGioi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol7/wma/13_DanTruong_EmVeGiuaTimToi_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/08_DanTruong_GiacMoBenNguoi_LVLeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/01_DanTruong_GiacMoMauXanh_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/03_DanTruong_GiacMoMuaDong_LVLeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/07_DanTruong_GiacMoXuan_TruongHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/07_DanTruong_GiaoMua_NguyenNam.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/01_GioiThieu.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/09_DanTruong_GiotMoHoiCuaMe_HongXuongLong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BuocChanTinhXa/wma/06_DanTruong_GoCuaTraiTim_VuHoang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TinhPhai/wma/10_DanTruong_GotHong_BaoPhuc.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/14_DanTruong_GuiLaiMuaXuan_TranMinhPhi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TranHuuBich_DaYeu/wma32/Ha_Noi_Vao_Thu___Dan_Truong___Tran_Huu_Bich___Dong_Hai___09.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/VoThienThanh_BanToi/wma/09_DanTruong_CamLy_HaXanh_VoThienThanh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/06_DanTruong_HatChoMuaYeuXua_LVLeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/04_DanTruong_HatVeAnh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/13_DanTruong_HatVeCayLuaHomNay.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TrangWebMongCho/wma/07_DanTruong_HatViNhungNiemDau_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/11_DanTruong_HayDeMuaRoi_KimTuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/04_DanTruong_HayMangDenNhungMuaXuan_NguyenDucTrung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/15_DanTruong_HayYenLongMeOi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/06_DanTruong_HenLongDiNhe_TuanKhanh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/03_DanTruong_GiaoMua_LeMinhQuocNguyenNam.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_EmQuenMuaDong/wma/04_DanTruong_HoaiNiemCu_LVToLan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol5/wma/05_DanTruong_HoiTiec_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/06_DanTruong_HonMoiXa_TranMinhPhi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu/wma/02_DanTruong_InDau_LuongBangQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Khi_Co_Don_Em_Nho_Ai_remix___Dan_Truong___Nhac_Dai_Loan___Hoang_Tuan___10.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/07_KhiCoDonEmNhoAi.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/09_DanTruong_KhocTham_LVLeMinhKha.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/02_DanTruong_KhongConAi_NguyenNgocThienPhanNgocThuongDoan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/MuaXuanAnhVaEm/wma32/Khuc_Ca_Xuan___Dan_Truong___Pham_Hoan_Long___Hang_Phim_Tre___12.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu/wma/01_DanTruong_KhucHatPhuongXa_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/04_DanTruong_KiepRongBuon.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/01_DanTruong_KiepVeSau_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/02_DanTruong_KyUcHocTro_LyHuynhLongLeMinhKha.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/AnhODauSongEmCuoiSong/wma/09_DanTruong_LaDo_HoangHiep.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/10_DanTruong_LienKhucTinhKhucVang_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/11_DanTruong_LoHen_HongXuongLong_MinhChau.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/11_DanTruong_LoHen_HongXuongLong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu/wma/03_DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu_DinhVan_DienTrongNguyen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/10_DanTruong_LoiRuNganDoi_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/06_DanTruong_LoiRuRungXanh_LuongBangQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/01_DanTruong_LoiRuTinh_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BietLamSaoQuen/wma/06_DanTruong_LoiTuTinhDangMe_ThienToan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu/wma/10_DanTruong_LongCamOn_LVQuocNam.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu/wma/09_DanTruong_LongLanhHoThu_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/09_DanTruong_LungLinhGiotMua_QuocHung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/10_DanTruong_MaiChoEmMuaXuan_VuQuocViet.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_MostWanted1/wma/02_DanTruong_MaiLaNiemDau_NguyenNhatHuy.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/02-MaiMaiMotTinhYeuremix.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/08_DanTruong_MaiMaiMotTinhYeu_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/10_DanTruong_MaiYeuNguoi_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/07_DanTruong_MatTroiLanh_MinhKhang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/05_DanTruong_MeToi_QuocAn.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/03_DanTruong_MienBienMan_DinhVan.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/07_DanTruong_MienBienMan_DinhVan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/06_DanTruong_MienTrungOi_TranVuAnhBinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/07_DanTruong_MienTrungYeuDau_HongXuongLong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/04_DanTruong_MoUocXaXua_NhacNgoai.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/08_DanTruong_MotNgayDiQua_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Mua_Bui___Dan_Truong_Cam_Ly___Huu_Minh_Vinh_Su___Hoang_Tuan___09.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu/wma/12_DanTruong_MuaBuon_remix_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/03_DanTruongCamLy_MuaBuon_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/06_DanTruong_MuaDongTanPhai.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/05_DanTruong_MuaThuDuoiMua_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/10_DanTruong_MuaTinhYeu_TruongHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/04_DanTruong_MuaTinhYeu_TruongHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/12_DanTruong_MuaTrenCuocTinh3.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/05_DanTruong_MuaTrenCuocTinh_LVLeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/01_DanTruong_MuaXuanBenCuaSo.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Muoi_Nam_Mot_Chang_Duong___Dan_Truong___Le_Quang___Hoang_Tuan___13.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiNguyenCauTinhYeu/wma/08_DanTruong_CamLy_NangGioTinhTa_MinhVy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/11_DanTruong_NangSanTruong_LuongBangQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/05_DanTruong_NangXuan_LeQuocDung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/05_DanTruong_NguoiBan_TranMinhPhi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Nguoi_Di_Ngoai_Pho___Dan_Truong___Anh_Viet_Thu___08.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/04_DanTruong_NguoiMaiXaRoi_DuyManh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/05_DanTRuong_NguoiMeCuaToi_XuanHong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/07_DanTruong_NguoiVietNam_TranVuAnhBinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/14_DanTruong_NhanhLanRung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/PhamDangKhuong_NhuConGioVoTinh/wma/06_DanTruong_NhoNuCuoiSaiGon_PhamDangKhuong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/02_DanTruong_NhuKhucTinhCa.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/10_DanTruong_NhungMuaDauYeu_TranMinhPhi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/01_DanTruong_NoiDauChiaXa_PhuongUyen.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/07_DanTruong_NoiToi_clip2_DinhVan.wmv
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/05_DanTruong_NoiToi_DinhVan.wmv
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/09_NoiToi.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/13_DanTruong_NuHonMuaXuan_LeQuocDung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TinhPhai/wma/05_DanTruong_CamLy_NuHongHoHung_NguyenNhatHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/09_DanTruong_OiNuTamXuan_NgoVanTung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_MostWanted1/wma/03_DanTruong_PhieuDu_remix_TranMinhPhi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BuocChanTinhXa/wma/01_DanTruong_PhieuDu_TranMinhPhi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol5/wma/12_DanTruong_PhongBaTinhDoi_LVLeQuang.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/04_PhuDu.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHopNhacTre/wma/DanTruong_PhuongHong_VuHoang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaNgayMai/wma/04_DanTruong_PhutDauTien_TruongHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DongMauLacHong/wma/03_DanTruong_QuaPhoXua_NguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BietLamSaoQuen/wma/10_DanTruong_RoiSeTanMau_TranVuAnhBinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DongMauLacHong/wma/05_DanTruong_SaiGonChieuNgoaiO_VuHoang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BietLamSaoQuen/wma/01_DanTruong_SaiGonRap_VyNhatTao.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/02_DanTruong_SaoDoiNgoi_LVLeMinhKha.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/10_DanTruong_TamHonXaoDong_LVChuMinhKy.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/04_DanTruong_ThaNguoiDungNoi_TrungQuan.wmv
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/03_ThaNguoiDungNoi.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/08_DanTruong_ThanhPhoBinhMinh_TranHuuBich.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/NhuKhucTinhCa-tre/wma/01_DanTruong_ThanhPhoTinhYeuVaNoiNho_PhamMinhTuan-thoNguyenNhatAnh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/10_DanTruong_ThanhPhoTre.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TheGioiHoanMy/TheGioiHoanMy_DanTruong.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TranHuuBich_DaYeu/wma32/Them_Xuan___Dan_Truong___Tran_Huu_Bich___Dong_Hai___05.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GiacMoMauXanh/wma/04_DanTruong_ThienDuongKhongXa_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/01_DanTruong_ThuongTham_NguyenNgocThach.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/11_DanTruong_TiecNuoi_QuocAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Tieng_Cuoc_Goi_Dem___Dan_Truong___Hong_Xuong_Long___Hoang_Tuan___12.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/01_DanTruong_TietXuan_TranVuAnhBinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/10_DanTruong_TimDauYeuXua.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/13_DanTruong_TinHieuTraiTim_TranLongAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/07_DanTruong_TinhBan_PhuongUyen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TrangWebMongCho/wma/09_DanTruong_CaoThaiSon_TinhBuonXaVang_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AnhPhaiLamSao/wma/08_DanTruong_TinhDaPhoiPha_PhuongUyen.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaNgayMai/wma/02_DanTruong_TinhDonPhuong_LVMinhTam.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/03_DanTruong_TinhDongChi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongDangThienThan/wma/08_DanTruong_TinhMenhMang_TruongQuangLoc.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/05_DanTruong_TinhQuayGot_QuangHuy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/12_DanTruong_TinhVoCanhBay_LVChuMinhKy.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/03_DanTruong_TinhXuanPhoiPha_VuQuocViet.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_GuiLaiMuaXuan/wma/06_DanTruong_TinhXuan_TranMinhPhi.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/06_DanTruong_CamLy_ToKhucMinhVy_MinhVy.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/02_DanTruong_ToTinh_TruongQuangTuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_SingleTraiTimBinhYen/wma/04_DanTruong_TraiTimBinhYen_CongThanh_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_SingleTraiTimBinhYen/wma/01_DanTruong_TraiTimBinhYen_LeQuang_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_SingleTraiTimBinhYen/wma/02_DanTruong_TraiTimBinhYen_ManhTrinh_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_TraiTimBinhYenDongSongBang/wma/04_DanTruong_TraiTimBinhYen_LeQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BaiCaMiYaHee/wma32/Trang_Vo_remix___Dang_Truong___Minh_Vy_Hong_Xuong_Long___Hoang_Tuan___07.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_MostWanted1/wma/10_DanTruong_TrangVo_MinhVy_HongXuongLong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TrangWebMongCho/wma/01_DanTruong_TrangWebMongCho_LeVanLoc.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/08_DanTruong_TrenDuongQuayVideoClip.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TrangWebMongCho/wma/13_DanTruong_ThanhThao_TruongChiMyNuong_HoaiAn.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_NhipDieuHonNhien/wma/02_DanTruong_TuKhiCoEm_NgNgocThien_NgNhatAnh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_LoiRuTinh_2/wma/09_DanTruong_TuyetHong_NhacHoa.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/08_DanTruong_TuyetVoiKhiCoEm_LeQuocDung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/09_DanTruong_VanMaiCoDon_MinhKhang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DiVeNoiXa/wma/02_DanTruong_VanMaiCoDon_MinhKhang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_ThuongTham/wma/08_DanTruong_VangEmVangMaiCauHo_TranVuAnhBinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/06_DanTruong_VetChanTronTrenCat.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_BongHongCaiAo/wma/11_DanTruong_VietNamNganDam.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_DenMotLucNaoDo/wma/04_DanTruong_VuDieuBoomBoom_LVLuongBangQuang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DongMauLacHong/wma/10_DanTruong_VuiXuan_PhuongUyen.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_NangGioTinhTa_DVD/02_DanTruong_XinQuenDiBongDem_TrungQuan.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DanceMusic01/wma/02_DanTruong_XinQuenDiBongDem_TrungQuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/14_DanTruong_YeuEmQuayCuong_LVNguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol4/wma/08_DanTruong_YeuEmTronDoi.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/DanTruong_10Nam1ChangDuong/06_YeuMaiNganNam.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/DanTruong_AlbumNhacTuyenDanTruongvol1/wma/08_DanTruong_YeuTrongMongMo_LVLeQuang.wma

No comments: