Google
 

Friday, May 4, 2007

51. Năm Dòng Kẻ


ms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Em/wma/02_5DongKe_Anh_GiangSon.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/03_5DongKe_CanhBuomTrang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Em/wma/01_5DongKe_CanhDongTinhYeu_PhoDucPhuong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/10_5DongKe_CanhHong_BaoLan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/09_5DongKe_ChangHatRong.wma
mms://210.245.24.59/Movie/NhacTruTinh/PhamDangKhuong_NgoiTruongCuaChungTa/10_5DongKe_ChiaTayChieuMua.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/PhuQuang_PhoCuCuaToi/wma/04_5DongKe_ChieuDongMoscow.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/08_5DongKe_ChoiXanh_MinhChau.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/04_5DongKe_ChucMungNamMoi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un1_MuaXuanDauTien/wma/02_5DongKe_ChungTaMongHoaBinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un1_MuaXuanDauTien/wma/01_5DongKe_CoGaiSaiGonDiTaiDan_LuNhatVu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Em/wma/03_5DongKe_CoVaMua_GiangSon.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/01_5DongKe_DemThanhVoCung_SilentNight.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Em/wma/07_5DongKe_Em_GiangSon.wma
mms://210.245.24.14/Movie/NhacTruTinh/DaLatThanhPhoNganHoa_VCD/wmv/01_NamDongKe_GapGoMuaCucQuy_DuongToanThien.wmv
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/02_5DongKe_GiangSinhHanhPhuc_JingleBellsRock.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/13_5DongKe_GiotMua.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/06_5DongKe_HappyBirthday.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/07_5DongKe_HatVoiChuVeCon_ThanhTung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/11_5DongKe_HoTrenNui_PhoDucPhuong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un1_MuaXuanDauTien/wma/03_5DongKe_KhatVong_PhamMinhTuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/07_5DongKe_KhucCaCuocDoi.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/03_5DongKe_KhucNhacMungXuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/02_5DongKe_KhucYeuThuong_HoangQuan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/04_5DongKe_MTV_KyNiem_HaDung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/15_5DongKe_LapLanhUocMo.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/09_5DongKe_LienKhuc3Mien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/13_5DongKe_LoiMeRu_TrinhCongSon.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/14_5DongKe_LoiRu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/05_5DongKe_LoiToTinhCuaMuaXuan_ThanhTung.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/16_5DongKe_MoneyMoney.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/11_5DongKe_MongManh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/12_5DongKe_MotThoangMuaDong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/ChaoXuan07/Mua_Xuan_Dau_Tien___5_Dong_Ke___Van_Cao___cph___04.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/QuynhHop_BatChotMuaXuanGoCua/wma/10_5DongKe_NhipDieuMuaXuan_QuynhHop.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un1_MuaXuanDauTien/wma/05_5DongKe_NhungCoGaiDongBangSongCuuLong.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/12_5DongKe_OTro_TrinhCongSon.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un1_MuaXuanDauTien/wma/06_5DongKe_OiCuocSongMenThuong_NguyenNgocThien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/01_5DongKe_QuaTangTraiTim.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/10_5DongKe_SacMau_TranTien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/14_5DongKe_SacThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/TruTinh_KhucThuyDu/demo/10_5DongKe_SaiGon_YVan.mp3
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Em/wma/04_5DongKe_Song_GiangSon.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/SucTreThanhPhoAnhHung/wma/12_Nhom5DongKe_ThanhNienTInhNguyen_LeQuocThang.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un1_MuaXuanDauTien/wma/08_5DongKe_ThanhPhoTre_TranTien.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/05_5DongKe_ThuyenGiay.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Em/wma/06_5DongKe_TinhKhucChieuMua_NguyenAnh9.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/CamXucThangTu/wma/07_5DongKe_TocTrangKhoiNhang_QuynhHop_LeXuanDoan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Em/wma/08_5DongKe_TrongGiongMuaChieu_BaoLan.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un3_KyNiem/wma/06_5DongKe_VanHatLoiTinhYeu_DuongThu.wma
mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/5DongKe_Un2_SacMau/wma/08_5DongKe_VeMienCaDao_KhanhVinh.wma
mms://media.nhacso.net/Music/TrinhCongSon/DongTuongNiem/wma/02_XinChoToi_5DongKe.wma

No comments: